แบบบ้าน 100 แบบ ของโครงการบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

แบบบ้าน 100 แบบ ของโครงการบ้านยิ้ม เพื่อประชาชน โดยสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย ร่วมกับ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์แจกจ่ายแบบบก่อสร้างบ้านฟรี ให้กับประชาชนเพื่อก่อสร้างบ้าน
บนที่ดินของตนเอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบและเขียนแบบ
เป็นแบบที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม มีความถูกต้อง
ตามกฏหมายควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานคร ช่วยประหยัดเวลาและลดขั้นตอน
ในการขออนุญาตก่อสร้างได้มาก เป็นการแจกจ่ายแบบก่อสร้างบ้านเพื่อเอื้อประโยชน์
ให้กับประชาชนเป็นรายบุคคลเท่านั้น โปรดอย่านำไปใช้แสวงหาประโยชจ์เชิงพาณิชย์
เช่นนำไปจำหน่ายต่อ นำไปคิดมูลค่าเพิ่มควบกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจของตนเอง
เป็นต้น ห้ามแก้ไขดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเพื่อประโยชน์ทางการค้าพาณิชย์
อันเป็นการละเมิดกฏหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ชื่อแบบบ้าน
Download link หลัก
Download link สำรอง
001 งามพิศ
002 ชิดชม ​
003 แสงดาว
004 สกาวรัตน์
005 สราญรมย์
006 ภัทรวรรณ
007 นวสถาน
008 สราญจิตร
009 งามพิศ2
010 อัครสถาน
011 ภูมิฐาน2
012 รมย์ชลี
013 รมย์รุจี
014 พญาสัตบรรณ
015 ภูมิฐาน5
016 ชวนชม
017 พรอำไพ
018 คฑาเงิน
019 คฑาทอง
020 คฑาเพชร
​021 เฟื่องฟ้า
022 กรรณิการ์
023 กฤษณา
024 สุพรรณิการ์
025 แก้วมุกดา
026 ทองอุไร
027 สร้อยฟ้า
028 แคทลียา
029 แก้วเจ้าจอม
030 มงกุฎเพชร
031 สร้อยแสงจันทร์
032 พุชชิดญา
033 มณีรัตนา
034 กาญจนิกา
035 อรุณเบิกฟ้า
036 ชมพูนุช
037 จามจุรี
038 พลอยไข่มุข
039 ยลดา
040 ลีลาวดี
041 สนฉัตร
042 ออมทอง
043 ชมพูพันธุ์ทิพย์
044 ราชาวดี
045 การเวก
046 ออมเงิน
047 ออมเพชร
048 พูลทอง
049 สะบันงา
050 บุหรง
051 ช้อนทอง
052 พรประภา
053 ร่วมสมัย
054 ครอบครัวไทยเป็นสุข1
055  ครอบครัวไทยเป็นสุข2
056 ครอบครัวไทยเป็นสุข3
057 ครอบครัวไทยเป็นสุข4
058  ครอบครัวไทยเป็นสุข5
059 ครอบครัวไทยเป็นสุข6
060 ครอบครัวไทยเป็นสุข7
061 ครอบครัวไทยเป็นสุข8
062 ไทยอนุรักษ์ไทยภาคเหนือ
​063 ไทยอนุรักษ์ไทยภาคกลาง
064 ไทยอนุรักษ์ไทยภาคอีสาน
065 ไทยอนุรักษ์ไทยภาคใต้
066 บ้านพักอาศัยแบบประหยัด1
067 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคกลาง 2 ชั้น
068 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคใต้ 2 ชั้น
069 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคเหนือ 2 ชั้น
070 ตึกแถวอนุรักษ์ภาคอีสาน 2 ชั้น
071 พวงแก้ว
072 แววมยุรา
073 การะเกด
074 รสสุคนธ์
075 นนทรี
076 ราชพฤกษ์
077 พุดซ้อน
078 อรพินท์
079 ลินจง
080 พุดตาน
081 ตันหยง
082 ชงโค
083 โกสุม
084 มณฑา
085 เพชรมณี
086 เพชรไพลิน
087 เพชรชมพู
088 เพชรรัตน์
089 เพชรพวงทอง
090 จันทร์ผา
091 ถุงเงินถุงทอง
092 ทรงบาดาล
093 ทองหลาง
094 ธรรมรักษา
095 เงินไหลมา
096 พู่ระพง
097 อินทนิล
098 กัลปพฤษ์
099 ทองกวาว
100 บานบุรี ​

10802total visits,1visits today